Raad van Toezicht

In het Albert Schweitzer ziekenhuis is een Raad van Toezicht aanwezig. De positie, het aantal leden en de wijze waarop de leden worden benoemd en ontslagen is geregeld in de statuten van de Stichting Albert Schweitzer ziekenhuis.

De Raad van Toezicht van het Albert Schweitzer ziekenhuis houdt toezicht op de uitvoering van het algemeen beleid door de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in het ziekenhuis. De Raad van Toezicht heeft daarnaast een adviserende rol richting de Raad van Bestuur.

De Raad van Toezicht vergadert, in aanwezigheid van de Raad van Bestuur, eenmaal per jaar met de Cliëntenraad en tweemaal per jaar met de Ondernemingsraad en het Medisch Specialisten bestuur van het Coöperatief. 

De Raad van Toezicht heeft drie subcommissies, te weten: de Auditcommissie, de Remuneratiecommissie en de Kwaliteitscommissie Hieronder vindt u de volgende informatie over de Raad van Toezicht: