Reglement Kunstcommissie

Doel
De kunstcommissie is een ziekenhuiscommissie en heeft als doel het organiseren van tentoonstellingen op de drie locaties van het Albert Schweitzer ziekenhuis, evenals het beheren van de kunstcollectie van dit ziekenhuis. Het uitgangspunt hierbij is dat de kunst bijdraagt aan een omgeving die door patiënten, bezoekers en medewerkers als prettig wordt ervaren.

Organisatie
De leden van de kunstcommissie bestaan uit personeelsleden en/of medisch specialisten van het ziekenhuis, die voor het merendeel op vrijwillige basis deze werkzaamheden uitvoeren. Het is mogelijk experts of kunstenaars uit de regio te benoemen als bijzonder lid van de commissie. De kunstcommissie heeft een voorzitter, een ambtelijk secretaris en minimaal vier leden. De commissie werkt onder de verantwoordelijkheid van de bedrijfsleider eenheid Facilitair. Deze bedrijfsleider rapporteert periodiek aan de Raad van Bestuur van het Albert Schweitzer ziekenhuis.

Verantwoordelijkheden
De commissie stelt richtlijnen op ter bevordering van de gang van zaken rondom het organiseren van exposities en tentoonstellingen. Uitgangspunten bij het samenstellen hiervan zijn dat de tentoongestelde kunst bij voorkeur vervaardigd is door regionale professionele of amateur-kunstenaars, breed toegankelijk is en kwalitatief van voldoende niveau is.

De commissie stelt richtlijnen op voor het beheer van de kunstcollectie die in het bezit is van het ziekenhuis.

Onderstaand reglement voor het organiseren van exposities is van toepassing op alle locaties van het Albert Schweitzer ziekenhuis.

  • De commissie bepaalt jaarlijks, in januari, per locatie de geschikte en beschikbare plaatsen voor het houden van exposities. Kunstwerken worden alleen tentoongesteld in openbare en voor patiënten toegankelijke ruimten.
  • De exposities worden per locatie, onder verantwoordelijkheid van een lid van de Commissie, in overleg en samenwerking met de exposant ingericht.
  • Exposeren is voor eigen rekening en risico van de exposant.
  • Ten behoeve van een catalogus/prijslijst dient de exposant een lijst in te leveren met daarop de titels, nummers en prijzen van de kunstwerken, ondertekend door de exposant.
  • Bij de kunstwerken en in de vitrines worden prijskaartjes toegevoegd, met daarop tevens het nummer van het kunstwerk.
  • Over verkochte werken moet 10% commissie worden afgedragen aan het ziekenhuis. Deze commissie wordt door de kunstcommissie besteed ten behoeve van de aanschaf van nieuwe kunstwerken. Eventuele afrekening aan de exposant vindt zo snel mogelijk plaats minus 10% commissie.
  • De expositieduur is ongeveer twee maanden en is voor alle locaties gelijk.
  • Bij tussentijdse verkoop dient de exposant, indien noodzakelijk, te zorgen voor een gelijkwaardig kunstwerk ten behoeve van de expositie.
  • De publiciteit over exposities geschiedt onder verantwoordelijkheid van de Kunstcommissie in samenwerking met de afdeling Communicatie.