Medisch-wetenschappelijk onderzoek: wat betekent dat voor u?

U kunt gevraagd worden om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek. Hier vertellen wij u wat dat inhoudt. 

Er zijn twee soorten onderzoek. Als u gezondheidsklachten hebt, gaat u ‘voor onderzoek’ naar het ziekenhuis. Een arts onderzoekt u om de oorzaak van uw klachten te vinden. Het doel is om u beter te maken. Dit heet diagnostisch onderzoek. 

Ook bestaat er medisch-wetenschappelijk onderzoek. Daarvan zijn drie soorten:

  • Onderzoek om betere behandelingen voor ziekten te vinden. Bijvoorbeeld: een beter medicijn tegen hoofdpijn.
  • Onderzoek om meer over een ziekte of de werking van het lichaam te weten te komen. Bijvoorbeeld: Wat is de oorzaak van ADHD? Krijg je van drop eten een hoge bloeddruk? 
  • Onderzoek om betere manieren te vinden voor het opsporen of het vaststellen van een ziekte. Bijvoorbeeld: hoe kunnen we (lymfeklier)kanker eerder opsporen? 

Uw gezondheid gaat voor
Een patiënt die meedoet aan een onderzoek, heet een proefpersoon. Uiteraard bent u dat niet. Alle medisch-wetenschappelijke onderzoeken worden voordat ze uitgevoerd mogen op mensen uitvoerig onderzocht op de veiligheid voor de patiënt. Daar gaan jaren aan onderzoek aan vooraf. Ook beoordelen ethische commissies of het verantwoord is om het onderzoek te mogen uitvoeren. Bovenal gaan uw gezondheid en kwaliteit van leven vóór het onderzoek.  

Klik op onderstaande vragen voor meer informatie over medisch-wetenschappelijk onderzoek.

Hoe gaat het onderzoek?

In veel onderzoeken worden alleen gegevens verzameld. Bijvoorbeeld over de lichaamstemperatuur, bepaalde bloedwaarden of hoe u zich voelt. U werkt dan mee aan bijvoorbeeld een lichamelijk onderzoek, een test of meting. Soms moet u zelf een lijstje bijhouden.

Bij ons op de afdeling Hematologie doen we ook mee aan onderzoek waarbij een nieuwe behandeling of medicijn wordt onderzocht. Elk onderzoek heeft zijn eigen onderzoeksdesign. Meestal vergelijkt de onderzoeker een nieuwe behandeling met de bestaande of worden er twee bestaande behandelingen met elkaar vergeleken. De behandeling die u krijgt wordt in sommige gevallen door middel van loting (randomisatie) bepaald. Hier heeft uw internist/hematoloog geen invloed op. Het hangt van het toeval af in welke groep u dan terechtkomt.

Waarom wordt er onderzoek gedaan?

Het voornaamste doel is de medische zorg verbeteren. Door mee te doen helpt u mee aan de vooruitgang van de wetenschap. Er ontstaan verbeterde behandelingen, nieuwe inzichten als het gaat om de kwaliteit van leven en een vernieuwde vorm van het diagnostiseren van een ziektebeeld.

U krijgt de gelegenheid eerder in aanmerking te komen met een nieuwe behandeling. Daar kunt u voordeel van hebben. Maar soms ook niet.

Wie beslist of ik meedoe aan een onderzoek?

U beslist altijd zelf of u meedoet aan een onderzoek. Meedoen is vrijwillig. U bent dus nooit verplicht om mee te doen. Beslis daarom pas als u genoeg weet over de inhoud, eventuele risico’s en voordelen van het onderzoek. U krijgt hier ook bedenktijd voor.

Als u wilt meedoen, ondertekent u een verklaring. Dit heet het toestemmingsformulier. Met uw handtekening zegt u dat u vrijwillig meewerkt aan het onderzoek. U krijgt zelf ook een exemplaar.

Tussentijds stoppen
Bedenkt u zich? Dan heeft u altijd het recht om toch niet mee te doen. Ook tijdens het onderzoek mag u altijd stoppen. U hoeft niet te vertellen waarom. U krijgt de gewone behandeling die u anders ook zou krijgen.

Niet meedoen
Als u helemaal niet wenst mee te doen, hoeft u verder niets te doen. U hoeft niets te tekenen. U hoeft ook niet te vertellen waarom u niet wilt meedoen. De longarts zal de standaardbehandeling bij u starten.

Wanneer kom ik in aanmerking voor deelname aan een onderzoek op de afdeling Hematologie?

Om deel te mogen nemen aan een onderzoek, moet u aan een aantal punten voldoen die de onderzoeker heeft bepaald. Die punten zijn bepaald om de uitkomsten van het onderzoek zo concreet mogelijk te maken. Uw behandelend arts beslist uiteindelijk of u geschikt wordt bevonden voor deelname. Uiteraard kiest u zelf of u hieraan wilt deelnemen. De researchverpleegkundige zal u hierin begeleiden.

Wat is de taak van de researchverpleegkundige?

De researchverpleegkundige ondersteunt de behandelend arts en coördineert de taken rondom het onderzoek. Hij of zij kijkt mee of er geschikte patiënten zijn (die voldoen aan de gestelde punten van het onderzoek) om deel te mogen nemen, bespreekt het onderzoek met de patiënt, beantwoordt de vragen, registreert de verkregen informatie over de proefpersoon in een database (geheel anoniem) en volgt de proefpersoon tijdens het proces. Ook is de researchverpleegkundige het aanspreekpunt bij vragen die tijdens de behandeling mee spelen.

Geen patiënt bij het Albert Schweitzer ziekenhuis, maar wel geïnteresseerd in onze studies?

Als u niet onder behandeling bent in het Albert Schweitzer ziekenhuis en wilt weten of u voor één van onze nieuwe behandelingen in aanmerking komt, kunt u contact opnemen met het poliklinisch secretariaat via 078-6546464. Het poliklinisch secretariaat zal u in contact brengen met een verpleegkundige of arts die bij de studie betrokken is. Zij kunnen u meer informatie geven en een eerste inschatting maken of deelname aan het onderzoek voor u geschikt is. Mocht u behoefte hebben aan meer informatie, dan kunnen wij u dit toesturen.

Verwijzing ziekenhuis

Om definitief deel te nemen aan een studie, moet u verwezen worden naar ons ziekenhuis. Dit kan via de huisarts. Indien u al onder behandeling staat van een specialist, heeft het de voorkeur uw verzoek tot verwijzing met deze specialist te bespreken.

Na verwijzing wordt u in een persoonlijk gesprek voorgelicht over alle details van de studie. Dit gesprek zal plaatsvinden met één van onze artsen en vaak ook een gespecialiseerd verpleegkundige. Tijdens dit gesprek krijgt u ook uitgelegd welke behandelingsalternatieven er zijn buiten de studie. U krijgt altijd aanvullende schriftelijke informatie en uitgebreid de gelegenheid tot het stellen van vragen. Deze gesprekken zijn geheel vrijblijvend en verplichten u niet tot deelname of behandeling in ons ziekenhuis.

Medische screening

Wanneer u akkoord gaat met deelname aan de studie, zal u eerst een medische screening moeten ondergaan. Hier stellen wij vast of u geschikt bent om deel te nemen. Alle studies zijn onderworpen aan zeer strenge regels en het kan dus zijn dat hieruit blijkt dat u toch niet deel kan nemen.

Na de studiebehandeling

Na afloop van de studiebehandeling, en de eventuele opvolgperiode indien deze onderdeel uitmaakt van de studie, kunt u ervoor kiezen bij ons onder behandeling te blijven of terugverwezen te worden naar uw oorspronkelijke ziekenhuis.

Welke wetenschappelijke onderzoeken zijn er momenteel in het ziekenhuis?

Op de afdeling Hematologie in het Albert Schweitzer ziekenhuis wordt aan meerdere studies en onderzoeken meegedaan.

Een overzicht van deze lopende studies en wetenschappelijke onderzoeken vindt u hier.

U bent nu hier

HomepageHematologieResearch
Naar boven