Wetenschappelijk onderzoek

In het Albert Schweitzer ziekenhuis wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan. Via medisch wetenschappelijk onderzoek willen we onze kennis verder vergroten, zodat we onze patiënten steeds beter kunnen behandelen. Het Albert Schweitzer ziekenhuis doet mee aan grote, nationale en internationale medisch wetenschappelijke onderzoeken.

Het onderzoekteam
Het onderzoeksteam van het Bekkenbodemcentrum bestaat uit verschillende artsen en research professionals. Zij coördineren de onderzoeken en begeleiden u als patiënt tijdens uw deelname aan een wetenschappelijk onderzoek.

Research medisch specialisten

  • Dr. D.M.J. Oom
  • Dr. H. Kemmer

Research professional

Wat heb ik als patiënt hieraan?
Als patiënt kunt u er mogelijk profijt van hebben om mee te doen aan zo’n wetenschappelijk onderzoek. Bijvoorbeeld als er nieuwe geneesmiddelen of bepaalde operatieve ingrepen worden onderzocht. Als standaardmedicijnen bij u onvoldoende werken, heeft een experimenteel (nog niet geregistreerd) middel mogelijk wel of zelfs een beter effect.

Hoe kan ik meedoen?
Uiteraard bekijken we eerst heel zorgvuldig of uw persoonlijke gezondheidssituatie deelname aan het onderzoek toelaat. Als uw situatie voldoet aan deze en andere (onderzoeks-)criteria, kunt u meedoen met een medisch wetenschappelijke onderzoek. U kunt uw arts ernaar vragen, maar het behandelteam zal ook zelf de behandelmogelijkheden met u bespreken.

U wordt benaderd door uw arts
Het kan zijn dat uw behandelend arts u vraagt om mee te doen aan een medisch wetenschappelijk onderzoek. Uw arts geeft u dan mondeling en schriftelijk informatie over het onderzoek. U bepaalt zelf of u hieraan wilt deelnemen. Dit heeft geen gevolgen voor uw reguliere behandeling in het Albert Schweitzer ziekenhuis.

U informeert zelf bij uw arts
U kunt ook zelf aan uw arts vragen of u mee kunt doen aan medisch wetenschappelijk onderzoek. Mogelijk loopt er een wetenschappelijk onderzoek dat voor u interessant is. U kunt dit vragen aan uw arts. 

Deelname is altijd vrijwillig. U tekent een verklaring van goedkeuring. Als u niet meer mee wilt doen, kunt u uw toestemming altijd zonder opgaaf van reden intrekken. Verdere informatie over het meedoen aan een onderzoek staat in de brochure ‘Medisch-wetenschappelijk onderzoek’, zoals beschikbaar gesteld door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Lopende onderzoeken
In het Bekkenbodemcentrum worden meestal verschillende soorten medisch wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd. In de meeste gevallen gaat het om de ontwikkeling van (nieuwe) behandelstrategieën of observationeel onderzoek, waarbij gekeken wordt, bijvoorbeeld door vragenlijsten, of er een verband gevonden kan worden tussen ziektes en levensstijl. Soms gaat het om geneesmiddelenonderzoek of onderzoek naar bepaalde operatieve ingrepen. De protocollen van de onderzoeken zijn altijd gecontroleerd en goedgekeurd door een Centrale Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC) en de lokale Wetenschappelijk Onderzoek Advies Commissie (WOAC) van het Albert Schweitzer ziekenhuis.  

Belangrijk om te weten
U kunt altijd vragen of een afspraak voor het wetenschappelijk onderzoek gecombineerd kan worden met een andere afspraak in het ziekenhuis. We proberen deze afspraken dan op dezelfde dag(deel) te plannen. 

Medicijnen

  • Als u nuchter moet blijven om bloed te prikken, mag u uw vaste medicijnen van 's ochtends gewoon innemen.
  • Als u van de huisarts of een andere zorgverlener andere medicijnen voorgeschreven krijgt, wilt u dit dan meteen doorgeven bij het volgende bezoek? Eventuele ziekenhuisopnames graag ook zo spoedig mogelijk melden aan het researchteam.

Informeren andere artsen
Ook voor andere artsen kan het goed zijn om te weten dat u deelneemt aan een (geneesmiddelen-)onderzoek. De huisarts wordt altijd geïnformeerd over de inhoud en andere belangrijke details van het onderzoek. Voor andere specialisten is het afsprakenkaartje waarop kort het onderzoek beschreven staat vaak voldoende.

Dubbelblind onderzoek
Onderzoeken met medicijnen kunnen dubbelblind zijn; dit betekent dat de gynaecoloog, de research professional en de patiënt niet weten of de patiënt het echte onderzoeksmedicijn gebruikt of het placebo (‘nep’ medicijn) Alleen in geval van (ernstige) bijwerkingen en als de arts het noodzakelijk acht, kan een code verbroken worden en achterhaald worden wat de patiënt gebruikt.

Uw deelname stoppen
Als u om welke reden dan ook wilt stoppen met het onderzoek, dan kan dat. Doe dit echter wel altijd in overleg met het researchteam; ook voor uw eigen veiligheid. Zo nodig vragen wij u nog wel of u voor controles wilt blijven komen, omdat uw gegevens zeer waardevol zijn voor het onderzoek.

U mag maar aan één onderzoek tegelijk deelnemen om de werking en bijwerkingen zo zuiver mogelijk te kunnen beoordelen.

Vergoeding
U kunt voor bepaalde onderzoeken een reis-/ onkostenvergoeding ontvangen voor uw deelname aan een onderzoek. Van betaling, waarmee in sommige media wordt geadverteerd, kan geen sprake zijn. Dit mag wel bij gezonde vrijwilligers, maar bij patiënten is dit niet ethisch en dus niet toegestaan.

U bent nu hier

HomepageBekkenbodemcentrumMeer weten?Wetenschappelijk onderzoek
Naar boven