Modernisering medische vervolgopleidingen

Alle medisch specialistische opleidingen hebben sinds medio 2009 een gemoderniseerd opleidingsplan, dat door de drie colleges van het KNMG (CHVG/CSG/CCMS) is verwerkt in regelgeving, kaderbesluit en specifieke besluiten. Dit opleidingsplan trad op 1 januari 2011 in werking.

In de medisch specialistische opleidingen wordt nu gewerkt met een portfolio, een educatieve voortgangstoets in de eerste jaren van de opleiding, korte klinische beoordelingen (KKB), een systeem van voortgangsgesprekken en een algemeen competentieprofiel. Het competentieprofiel omvat zeven competentiegebieden, de zogenaamde CANMEDS: communicatie; kennis en wetenschap; maatschappelijk handelen; medisch handelen; organisatie; professionaliteit en samenwerken.

Zie voor meer informatie over de modernisering van medische vervolgopleidingen ook de website van KNMG.

Van werkomgeving een leeromgeving maken
Het Albert Schweitzer ziekenhuis beschikt over een eigen onderwijskundige die in samenwerking met het Erasmus MC in het Albert Schweitzer ziekenhuis een tweedaags  'Teach the Teacher'-programma aanbiedt, dat tot doel heeft om van een werkomgeving een leeromgeving te maken. Hiertoe worden (plaatsvervangend) opleiders plus de hele opleidingsgroep geschoold conform de landelijke kaders. Door middel van het  'Teach the Teacher'-programma makt de medisch specialist zicht de kennis en vaardigheden van een goede opleider eigen. Zo raakt hij/zij gewend om te reflecteren op zijn/haar functioneren in deze rol. Hiertoe heeft het ziekenhuis een abonnement op MedEdWold, waardoor specialisten zich eenvoudig op onderwijsgebied kennis eigen kunnen maken. Ook wordt er een implementatietraining Medische Vervolgopleidingen uitgerold. Voor A(N)IOS is er een verplichte feedbacktraining.