Aangescherpte afspraken rondom communicatie. U mag ons er aan houden!

 Het Coöperatief Medisch Specialisten en het ziekenhuis spannen zich in om de partners tijdig te informeren over de status van de patiënt, zowel na opname als na een polikliniek bezoek. Door de introductie van kwaliteitsafspraken worden meer (ontslag)brieven op tijd verstuurd. De implementatie van het elektronisch patiënten dossier (EPD) is een geschikt moment om onze communicatie met eerstelijns- en tweedelijnspartners verder te verbeteren. Het Coöperatief en haar bestuur wil zich aan de in bijgevoegde notitie beschreven afspraken conformeren. De basis van deze notitie wordt gevormd door de ‘Richtlijn Informatie-uitwisseling tussen Huisarts en Specialist bij verwijzingen (HASP) en is voorgelegd aan ketenpartners.
 

Besluitvorming Kernstaf 18-09-2017

Coöperatief Medisch Specialisten ASz

Notitie Communicatie met eerstelijns- en tweedelijnspartners

 
Inleiding

Het Coöperatief Medisch Specialisten en het ziekenhuis zijn samen een belangrijke schakel in de keten van de zorg. Het is belangrijk voor de borging van de continuïteit en (medicatie)veiligheid van zorg om alle partners tijdig te informeren over de status van de patiënt, zowel na opname als na een polikliniekbezoek.

Huidige afspraken

Het MSB maakt zich hier hard voor en heeft zowel in 2016 als 2017 kwaliteitsafspraken geformuleerd rondom het vrijgeven van ontslagbrieven; na ontslag richting de eigen woonomgeving moet de ontslagbrief binnen 1 week naar de huisarts verstuurd zijn, na ontslag richting een zorginstelling moet de ontslagbrief bij voorkeur direct, maar uiterlijk binnen 24 uur, naar de zorginstelling verstuurd zijn.

Aanleiding

Door de introductie van de kwaliteitsafspraken worden meer (ontslag)brieven op tijd verstuurd, echter een verdere aanscherping van afspraken rondom communicatie met eerstelijns- en tweedelijnspartners in de regio is noodzakelijk. Dit blijkt uit visitaties, klachten die binnenkomen bij Bureau Huisartsencontacten en klachten van zorginstellingen over het ontbreken van een tijdige medische overdracht. De implementatie van het elektronisch patiënten dossier in 2017 is een geschikt moment om onze communicatie met eerstelijns- en tweedelijnspartners te verbeteren.

Afspraken rondom communicatie met eerstelijns- en tweedelijnspartners

Het Coöperatief en haar bestuur wil zich aan onderstaande afspraken conformeren na de implementatie van het EPD.

1 Als uitgangspunt voor de afspraken is de conceptrichtlijn ‘Informatie-uitwisseling tussen Huisarts en Specialist bij verwijzingen (HASP)’ gebruikt. Naar verwachting wordt deze richtlijn eind september 2017 definitief.

Schrijf een update richting huisarts:

zodra er een diagnose of behandelplan is na het eerste of tweede consult

bij instellen of wijzigen van therapie met name indien dit consequenties kan hebben voor de zorg door de verwijzer

 
Bevindingen die tijdig gecommuniceerd moeten worden aan de huisarts zoals overlijden of onverwachte bevindingen dienen telefonisch doorgegeven te worden. Het is echter altijd noodzakelijk om ook nog een geschreven update te versturen.

Overweeg een update richting huisarts: Besluitvorming Kernstaf 18-09-2017

bij plaatsing op de opnamelijst

bij onverwachte opname op de intensive care of uitkomst van een operatie
 

Stuur een ontslagbrief richting huisarts:

bij ontslag uit poliklinische zorg of SEH bezoek

bij ontslag naar huis of andere instelling

bij ontslag naar huis na opname SEH
 

In een ontslagbrief staat inhoudelijk tenminste:

reden + duur behandeling

(eventuele) complicaties

ontslag diagnose + nevendiagnoses

hoofdbehandelaar

beleid van de behandeling

behandelbeperkingen (zoals DNR) + eventueel wel/niet gewenste heropname i.v.m. de behandelbeperking

aanbeveling vervolg huisarts

volledige medicatielijst

ICD 10 diagnose (standaard in HiX)
 

TIJDIGHEID IS ESSENTIEEL

De ontslagbrief vanuit de polikliniek volgt zo snel als continuïteit van zorg vereist (maar uiterlijk binnen 5 dagen).

De ontslagbrief vanuit de kliniek, de SEH of de dagbehandeling volgt in principe het moment van ontslag (maar uiterlijk binnen 24 uur). Op de dag van ontslag wordt de ontslagbrief ook direct meegegeven aan de patiënt.

De update gaat richting verwijzer zo snel als continuïteit van zorg vereist.
 

Brieven richting verwijzer niet zijnde de huisarts

In de KNMG-richtlijn2 staat beschreven dat met het oog op de kwaliteit en continuïteit van de zorg het gebruikelijk is dat een arts die een patiënt heeft behandeld de verwijzer (meestal de huisarts of specialist ouderengeneeskunde) van de behandeling op de hoogte stelt. In geval een patiënt wordt verwezen door een specialist niet zijnde de huisarts, zoals bijvoorbeeld een verpleeghuisarts, dan dienen zowel de huisarts als de verpleeghuisarts op de hoogte van de behandeling te worden gesteld.

2 KNMG-richtlijn september 2016. Omgaan met medische gegevens.

Verantwoordelijkheid

Communicatie met de huisartsen kan lopen via poli-assistenten, secretariaten of dergelijke, maar de hoofdbehandelaar blijft altijd eindverantwoordelijk.

Doelstelling

Als het Coöperatief en haar bestuur zich aan bovengenoemde afspraken houdt, zal dit leiden tot een grotere continuïteit en (medicatie)veiligheid voor onze patiënten.