Albert Schweitzer ziekenhuis wil graag met gemeente en Ballast Nedam om de tafel over parkeren

14 oktober 2020

Reactie van het Albert Schweitzer ziekenhuis op de beantwoording van de technische raadsvragen over de Middenzone Gezondheidspark (VSP/SP en PvdA) en de toelichting die daarop op 13 oktober in de gemeenteraadsvergadering is gegeven door wethouder Sleeking.

Het Albert Schweitzer ziekenhuis is blij dat wethouder Sleeking op 13 oktober aan de gemeenteraad in het vooruitzicht heeft gesteld dat de gemeente Dordrecht met ontwikkelaar Ballast Nedam en met het ziekenhuis samen om de tafel wil, om te spreken over de bouw, exploitatie en tarieven van een nieuwe parkeergarage in samenhang met de ontwikkeling van de Middenzone in het Gezondheidspark Dordrecht. Het ziekenhuis dringt al bijna twee jaar met klem aan op zo’n overleg en grijpt deze mogelijkheid dan ook graag met beide handen aan!

Tegelijk is het ziekenhuis bezorgd over de wijze waarop het College van B&W vragen vanuit de raad beantwoordt en de raad informeert.

"Nogmaals"
Onze zorg komt allereerst vooruit uit het feit dat de wethouder stelt dat de partijen nogmaals om tafel zullen gaan. Er is geen nogmaals. Als de partijen nu tot een inhoudelijk overleg komen over het zeer belangrijke en relevante dossier parkeren en mobiliteit in de Middenzone, dan zou dat de allereerste keer zijn. De gemeente heeft niet eerder toegestaan dat wij als ziekenhuis met Ballast Nedam in contact treden. Wij hebben dit wel geprobeerd, maar Ballast Nedam geeft dan aan dat de gemeente het niet wil.

De gemeente stelt daarnaast (al langere tijd) dat er vele gesprekken tussen haarzelf en het ziekenhuis hebben plaatsgevonden, maar wij herkennen ons ook daar niet in. Er zijn wel meerdere ontmoetingen geweest, maar daarin is slechts aan het ziekenhuis te kennen gegeven wat er gaat gebeuren en vooral waarom alle wensen van het ziekenhuis – zelfs de wens om mee te praten – niet gehonoreerd kunnen worden.

In de huidige fase overkomt de gemeenteraad hetzelfde als ons: op alle vragen die gesteld worden, en op alle oplossingsrichtingen die voorgesteld worden, is het antwoord dat het allemaal niet kan. Dat is geen dialoog, dat is niet het aftasten en afwegen van wensen, dat is niet het streven naar consensus en maatschappelijk draagvlak en het is ook geen democratisch proces.

20 miljoen euro
Niet alleen is het ziekenhuis tot nu toe bewust en nadrukkelijk van de overlegtafel weggehouden; de gemeente is ook zélf in haar planvorming niet opgekomen voor het belang van het ziekenhuis als grote maatschappelijke voorziening, of voor de andere partijen in het gebied en alle gebruikers van de daar gevestigde voorzieningen (patiënten, bezoekers, personeel, sporters enzovoort). Het leidende kader is uitsluitend dat er 720 woningen worden gebouwd en dat de gemeente aan de ontwikkeling 20 miljoen euro wil overhouden.

Dat deze business case alleen kan worden gerealiseerd als het ziekenhuispersoneel bijdraagt via een fors hoger parkeertarief, is een keuze die de gemeente heeft gemaakt zonder inspraak of het afwegen van alternatieven; en waarvan ze nu zegt dat deze keuze niet meer voor herziening in aanmerking kan komen. Dat is onjuist, waarover zo dadelijk meer.

Burgemeester Kolff heeft na kritische signalen vanuit het ziekenhuis en de samenleving vele malen via social media en de media gesteld dat het om ‘een politieke keuze’ gaat. Ook dat is onjuist. De werkelijkheid is dat de politiek, in casu de gemeenteraad, evenmin een rol bij die keuze heeft gespeeld, of bij het op voorhand vaststellen van parkeertarieven. Ook de raad wordt onvolledig en zelfs onjuist geïnformeerd in dit dossier, waarover hierna meer.

Onjuist
Het College van B&W c.q. wethouder Sleeking spiegelt in de beantwoording van de raadsvragen (opnieuw) twee onjuiste zaken aan de raad voor:

  • Hij zegt dat de afspraken met Ballast Nedam, ook die over het parkeren, niet meer kunnen worden opengebroken. Dit is onjuist, zolang er geen ontwikkelovereenkomst tussen de gemeente en Ballast Nedam is. Tot aan dat moment liggen alle opties open en heeft de gemeente de regie, als de wil daartoe er is.
  • Het bekijken van de mogelijkheid om de parkeergarage als gemeente zelf te exploiteren, zou volgens het College in strijd zijn met de Aanbestedingswet. Deze wet is hier echter in het geheel niet van toepassing, omdat er geen aanbesteding heeft plaatsgevonden maar een marktselectie. Dit is expliciet te vinden in het document ‘Marktselectieprocedure Middenzone Selectieleidraad’: “Er is in het onderhavige geval géén sprake van een aanbestedingsplichtige overheidsopdracht”. Het schermen met een wet die niet van toepassing is, zien wij als een vorm van weloverwogen ‘powerplay’ richting de gemeenteraad. Het kan niet anders dan dat het College weet dat zijn eigen beantwoording feitelijk onjuist is.

Gezien het voorgaande wachten wij weliswaar met goede moed, maar ook met de nodige voorbehouden de uitnodiging voor het gesprek af.

Eigen garage
Op één concreet punt willen wij nog ingaan: Wethouder Sleeking en ook enkele raadsfracties stippen – in relatie tot het exploiteren van de garage door de gemeente – bij herhaling aan dat het ziekenhuis ook een eigen verantwoordelijkheid zou/had kunnen nemen door te kiezen zelf een garage te exploiteren, zoals bij andere ziekenhuis in het land ook gebeurt. Deze redenering getuigt van weinig realiteitszin. Niet alleen omdat het ziekenhuis in het gebied geen grond bezit, daar waar andere ziekenhuizen dergelijke voorzieningen op eigen grond hebben gebouwd.

Maar vooral om de reden dat als de gemeente de gebiedsontwikkeling al zó complex vindt dat deze niet zonder externe partij vorm kan krijgen, dan zeker het ziekenhuis in geen geval een op zichzelf staande garage zou kunnen bouwen in een gebied waar zó veel functies, belangen en stakeholders samenkomen op een klein oppervlak.

Wees transparant
De Raad van Bestuur van het Albert Schweitzer ziekenhuis dankt het College van B&W voor het in het vooruitzicht stellen van een gesprek en roept het College nogmaals op om nu echt transparant te worden en volledige openheid van zaken te geven aan de gemeenteraad én aan ons en andere stakeholders; en om de focus te verleggen van het forceren van een bestuurlijke keuze, naar het daadwerkelijk in overleg met betrokken partijen komen tot een gedragen visie op de gebiedsontwikkeling en de plaats van parkeren en mobiliteit daarin. Tot op heden is de wil daartoe ons niet gebleken, maar het is nog niet te laat. Uit de beantwoording van de raadsvragen blijkt dat de ontwikkelovereenkomst nog geen feit is. Tot aan dát moment is elke herziening en herbezinning nog mogelijk.

De Raad van Bestuur roept ook de gemeenteraad op om bij het College aan te dringen op een substantiële rol voor zichzelf in het beoordelen van de concept-ontwikkelovereenkomst. Anders dan het College stelt, liggen tot aan het moment dat die overeenkomst wordt gesloten alle wegen nog open, mits de bestuurlijke wil aanwezig is om van de Middenzone een plek te maken die aan alle bewoners en gebruikers optimaal en gelijkwaardig profijt biedt.

Raad van Bestuur
Albert Schweitzer ziekenhuis

U bent nu hier

HomepageNieuws & bijeenkomstenNieuwsberichten2020OktoberAlbert Schweitzer ziekenhuis wil graag met gemeente en Ballast Nedam om de tafel over parkeren
Naar boven

Bezoekt u een van onze locaties?

Vul voor uw komst deze vragenlijst in