Betere signalering van en zorg aan kwetsbare zwangeren

22 november 2017

Kwetsbare zwangere vrouwen en kwetsbare jonge ouders met kinderen tot 1 jaar zullen voortaan in de regio Dordrecht en omgeving nog eerder worden herkend en beter worden geholpen. Negentien organisaties die samenwerken in het Netwerk Kwetsbare Zwangeren hebben een duidelijke 'zorgketen’ geformuleerd, waardoor zij allemaal volgens dezelfde uitgangspunten werken en hun zorg op elkaar kunnen afstemmen.

De organisaties zijn allemaal actief op het gebied van medische en verloskundige zorg, (jeugd)welzijn, maatschappelijk werk en verslavings- en geestelijke gezondheidszorg. Wij zijn er als Albert Schweitzer ziekenhuis één van. Met name gynaecoloog Bettina Akerboom en psychiatrisch verpleegkundige Dick Hengst stonden jaren geleden aan de basis van het convenant Ketenzorg Kwetsbare Zwangeren (KKZ) dat vandaag werd ondertekend. 


De ondertekening is een feit: maar liefst 19 organisaties slaan de handen ineen.

Juiste hulp
Het belangrijkste doel van de samenwerking is het bieden van zorg vanuit de gezamenlijk gevoelde verantwoordelijkheid voor deze kwetsbare groep. Een zwangere of jonge ouder kan om uiteenlopende redenen in een kwetsbare positie terechtkomen, waarin het zonder de juiste hulp moeilijk is het kind in een veilige omgeving ter wereld te brengen en op te voeden. Vaak speelt er (een combinatie van) een psychiatrische aandoening, een verstandelijke beperking, tienerzwangerschap, verslaving, schulden, gebrek aan huisvesting of huiselijk geweld.

Veel organisaties
Het is dan van belang dat hulpverleners de signalen zo vroeg mogelijk oppikken en de juiste route kennen om zo snel mogelijk aan de soms complexe hulpvraag tegemoet te komen. Dat is nu nog niet altijd vanzelfsprekend, doordat er veel organisaties actief zijn op aangrenzende gebieden. Vaak ziet één organisatie de cliënt/patiënt, terwijl zij bij de andere - die misschien veel beter hulp kan bieden - niet in beeld is. Afstemming is dus van groot belang.

Scholing
De partijen hebben in het convenant vastgelegd hoe ze kwetsbare situaties zo vroeg mogelijk kunnen signaleren, hoe ze elkaar raadplegen of inschakelen en hoe de gezamenlijke zorg optimaal vorm kan krijgen. Daarnaast zullen ze nauw samenwerken op het gebied van scholing.

De negentien ondertekenaars zijn

 • Albert Schweitzer ziekenhuis
 • Antes
 • ASVZ
 • Het Babyhuis
 • Dienst Gezondheid & Jeugd
 • Gemeente Dordrecht 
 • FIOM
 • De Hoop GGZ
 • Jeugdbescherming West
 • Stichting Jeugdteams ZHZ
 • Steunpunt Koel
 • Kraamzorgorganisaties
 • Raad voor de Kinderbescherming
 • Rivas-Careyn
 • Veilig Thuis ZHZ
 • Eerstelijns verloskundigen
 • William Schrikker Stichting
 • Yulius
 • Vereniging Verloskundigen Regio Dordrecht en Omstreken